No Tax Hike, No Tax Shift

Who's Signing?

Annie Liu
Anna Cong
Jialing Liang
Cam Hung Luong
Grace Tang
Anonymous
Fei Bai
Senyan Zhang
Shannon Kong
Irene Nadeau
David Li
Xiao Zhang
Xiufang Wang
James Dong
Greg Glenn
Darlene Funk
Kathy Zhang
Clifford Gardner
Rong Yue
Julie Zhu
ken Zhou
Jesse Doenz
Paul Messer
Ce Bian
Lisa Stanescu
Jingqiu Shao
bruno geremia
Lila Wong
Blain Cellars
Virginia Lam

Showing 2930 comments

 • Annie Liu
  signed 2020-06-11 10:46:10 -0600
 • Anna Cong
  signed 2020-06-11 09:26:05 -0600
 • Jialing Liang
  signed 2020-06-11 00:32:58 -0600
  Jialing Liang
 • Cam Hung Luong
  signed 2020-06-10 23:19:06 -0600
 • Grace Tang
  signed 2020-06-10 23:16:06 -0600
 • Anonymous
  signed 2020-06-10 23:14:09 -0600
 • Fei Bai
  signed 2020-06-10 22:40:04 -0600
 • Senyan Zhang
  signed 2020-06-10 21:55:15 -0600
 • Shannon Kong
  signed 2020-06-10 19:09:36 -0600
 • Irene Nadeau
  signed 2020-06-10 18:26:49 -0600
 • David Li
  signed 2020-06-10 17:15:47 -0600
 • Xiao Zhang
  signed 2020-06-10 16:32:49 -0600
 • Xiufang Wang
  signed 2020-06-10 14:09:27 -0600
  Too much tax hike!
 • James Dong
  signed 2020-06-10 13:47:37 -0600
 • Greg Glenn
  signed 2020-06-10 13:17:16 -0600
  This Council just doesn’t get it. Oil price collapse, pandemic and they want to raise taxes. Someone is not thinking straight.
 • Darlene Funk
  signed via 2020-06-10 12:40:40 -0600
 • Kathy Zhang
  signed 2020-06-10 11:50:34 -0600
 • Clifford Gardner
  signed 2020-06-10 11:15:03 -0600
 • Rong Yue
  signed 2020-06-10 10:11:27 -0600
 • Julie Zhu
  signed 2020-06-10 10:04:02 -0600
 • ken Zhou
  signed 2020-06-10 09:48:45 -0600
  Enough is enough
 • Jesse Doenz
  signed via 2020-06-10 09:32:51 -0600
 • Paul Messer
  signed via 2020-06-10 09:32:12 -0600
 • Ce Bian
  signed 2020-06-10 09:17:28 -0600
 • Lisa Stanescu
  signed via 2020-06-10 09:16:31 -0600
 • Jingqiu Shao
  signed 2020-06-10 09:15:24 -0600
 • bruno geremia
  signed 2020-06-10 09:11:14 -0600
 • Lila Wong
  signed 2020-06-10 08:50:40 -0600
 • Blain Cellars
  signed 2020-06-10 08:48:35 -0600
  Blain Cellars
 • Virginia Lam
  signed 2020-06-10 08:46:59 -0600